راهنمای سفر به آگرا

راهنمای سفر - در آگرا - ۷ آذر ۱۳۹۵

شهر آ گرا Agra
آ گرا یا به قول خود هندی ها، آ گره خانه ی یکی از مشهورترین بناهای یادبود
جهان است: تاج محلی رؤیایی که درخششی ابدی دارد. آ گرا کنار رودِ زیبای جَمُنا
شکل گرفته است و اوجِ شکوهِ امپراتوریِ مغو لهای هند را در این شهر خواهید
دید. می گویند سلطان سکندر لودی بود که آ گرای امروزی را ساخت و آن را در
اوایل قرن شانزدهم میادی پایتخت خودش کرد. بعد از مرگ او، پسرش ابراهیم
لودی از بابِرشاه، مؤسس سلسل هی گورکانیان هند، شکست خورد و آ گرا پایتختِ
امپراتوریِ مغو ل شد و مغو لها هم، که حالا دست از غارتگری کشیده بودند، این
شهر را پر کردند از شاهکارهای ب ینظیرِ معماری مثل تاج محل.
تاج محل باشکو هترین یادبودی است که برای عشق ساخته اند؛ آرامگاهی
خیر هکننده و بزرگ ترین جاذبه ی گردشگری هند. ا گر دم دم ههای طلوع آفتاب
به تاج محل بروید، آرامشی جادویی را تجربه م یکنید، مخصوصا به این خاطر
که خیلِ گردشگرانِ پرهیاهو حوالی ظهر به تاج محل سرازیر م یشود. غرو بِ تاج
محل هم دیدنی است و حال و هوایی ب ینظیر دارد.
آ گرا را طوری ساخته اند که هیچ مرکز مشخصی ندارد و دیدن یهایش بین چند
بازار بزرگ و در زمین هایی به مساحتِ ۲۰ کیلومتر مربع پرا کنده شده اند. بیشتر
قطارهایی که گذارشان به آ گرا م یافتد به ایستگاه راه آهن کنتنمنت می روند که
در جنوب غربیِ شهر است. پاتوقِ اتوبوس های بی نشهری هم ایستگاه ایداق
است که در شمال ایستگاه را هآهن کنتنمنت قرار گرفته است. البته آ گرا یک
ایستگاه قطار دیگر هم در شمال شهر، درست در شرقِ کیناری بازار، دارد که به
ایستگاه قلعه ی آ گرا معروف است.
آب و هوای آ گرا نیمه خشک است، هرچند گاهی به آب و هوای مرطوب
نیمه گرمسیری هم شبیه م یشود. این شهر زمستا نهایی ملایم و تابستان هایی
خشک و گرم دارد و طوفا نهای موسمی را هم تجربه م یکند. البته طوفا نهای
موسمیِ آ گرا با این که هر سال از راه م یرسند، اما به سختیِ طوفان های موسمی
بقی هی هند نیستند. در واقع، به همین دلیل است که آ گرا به جای آب و هوای
مرطوبِ نیم هگرمسیری معمولا آب و هوایی نیمه خشک دارد.
آ گرا همیشه به خاطر غذاهای سبک مغولی و خورا کهای محلی ساده تری که
در کوچه و بازار پیدایشان م یکنید معروف بوده است. توی این شهر حتما باید
مز هی پیتا را بچشید؛ شیرینی مرب عشکلی که با کدو حلوایی، گاب، نارگیل و -
زعفران م یپزند و خیلی ها را عاشق خودش م یکند. آ گرای یها نمکین یا آجیلِ
تند مخصوصی هم دارند که خودشان به آن دالمُت می گویند و خوردنش احتمالا
آتشتان م یزند. ا گر بین ماه های ا کتبر تا مارس به آ گرا سفر م یکنید، یادتان باشد
که گاجَک را هم امتحان کنید که نوعی بیسکویتِ کنجدی تند و تیز است.
توی آ گرا، مغاز ههای زیادی را م یبینید که ظروف و وسایل مرمری یا زیورآلاتِ
سنگ نشان می فروشند. کارهای چرم و قالیچ ههای آ گرا هم معروف هستند و
م یتوانید برای سوغاتی سراغشان بروید. بد نیست سری به سدر بازار، خیابان
فاتح آباد یا دور و بر تاج محل بزنید و غذای خوشمز های هم بخورید. البته موقع
خرید وسایل مرمری باید حواستان باشد که سنگ های دیگر را جای مرمر به شما
نفروشند.
عاوه بر فرودگاه آ گرا، ایستگا ههای اتوبوس ایداق و قلعه ی آ گرا و ۶ ایستگاه را هآهن
شهر هم آن را به دیگر نقاط هند متصل م یکنند. برای رفت و آمد شهری هم
م یتوانید از تا کسی، ریکشاهای موتوری و غیرموتوری، دوچرخه یا اتوبوس های
برقی استفاده کنید.
آ گرا، پس از استقلال هند، مرکز صنایع شیمیایی کشور شد و به همین خاطر
آلودگ یِ هوا و محیط زیست در این شهر مشکل بزرگی است. اما در سال های
اخیر، رشد صنعت گردشگری و افزایش تعداد مسافرانی که برای دیدنِ تاج محل
و فاتح پور سیکری که هر دو در فهرست میراث جهانیِ یونسکو قرار گرفت هاند به
این شهر می آیند، باعث شده است که دولت هند بیشتر برای حل این مشکل
تاش کند.
چند توصیه:
۱. ا گر دنبال رستورانی ارزان م یگردید، بد نیست سری به محله ی تا جگنج بزنید.
رستوران های این محله شاید ساده باشند، اما در عوض م یتوانید موقع غذا
خوردن تاج محل را هم تماشا کنید و با یک تیر دو نشان بزنید. البته توی این
محله باید کمی دربار هی بهداشت وسواس به خرج دهید.
۲. پیشنهاد می کنیم که به جای کیناری بازارِ شلوغ و فروشند ههای معمولا
بی انصافش به بازار کوچک ترِ جنوب تا جگنج بروید که هم خلو تتر است و هم
ارزان تر. بین ما ههای ا کتبر تا مارس هم، از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، یک کیلومتر دورتر
از درواز هی شرقیِ تاج محل، بازارچ هی روباز شیلپگرام را پیدا م یکنید که انواع
شهر آ گرا Agra
آ گرا یا به قول خود هندی ها، آ گره خانه ی یکی از مشهورترین بناهای یادبود
جهان است: تاج محلی رؤیایی که درخششی ابدی دارد. آ گرا کنار رودِ زیبای جَمُنا
شکل گرفته است و اوجِ شکوهِ امپراتوریِ مغو لهای هند را در این شهر خواهید
دید. می گویند سلطان سکندر لودی بود که آ گرای امروزی را ساخت و آن را در
اوایل قرن شانزدهم میادی پایتخت خودش کرد. بعد از مرگ او، پسرش ابراهیم
لودی از بابِرشاه، مؤسس سلسل هی گورکانیان هند، شکست خورد و آ گرا پایتختِ
امپراتوریِ مغو ل شد و مغو لها هم، که حالا دست از غارتگری کشیده بودند، این
شهر را پر کردند از شاهکارهای ب ینظیرِ معماری مثل تاج محل.
تاج محل باشکو هترین یادبودی است که برای عشق ساخته اند؛ آرامگاهی
خیر هکننده و بزرگ ترین جاذبه ی گردشگری هند. ا گر دم دم ههای طلوع آفتاب
به تاج محل بروید، آرامشی جادویی را تجربه م یکنید، مخصوصا به این خاطر
که خیلِ گردشگرانِ پرهیاهو حوالی ظهر به تاج محل سرازیر م یشود. غرو بِ تاج
محل هم دیدنی است و حال و هوایی ب ینظیر دارد.
آ گرا را طوری ساخته اند که هیچ مرکز مشخصی ندارد و دیدن یهایش بین چند
بازار بزرگ و در زمین هایی به مساحتِ ۲۰ کیلومتر مربع پرا کنده شده اند. بیشتر
قطارهایی که گذارشان به آ گرا م یافتد به ایستگاه راه آهن کنتنمنت می روند که
در جنوب غربیِ شهر است. پاتوقِ اتوبوس های بی نشهری هم ایستگاه ایداق
است که در شمال ایستگاه را هآهن کنتنمنت قرار گرفته است. البته آ گرا یک
ایستگاه قطار دیگر هم در شمال شهر، درست در شرقِ کیناری بازار، دارد که به
ایستگاه قلعه ی آ گرا معروف است.
آب و هوای آ گرا نیمه خشک است، هرچند گاهی به آب و هوای مرطوب
نیمه گرمسیری هم شبیه م یشود. این شهر زمستا نهایی ملایم و تابستان هایی
خشک و گرم دارد و طوفا نهای موسمی را هم تجربه م یکند. البته طوفا نهای
موسمیِ آ گرا با این که هر سال از راه م یرسند، اما به سختیِ طوفان های موسمی
بقی هی هند نیستند. در واقع، به همین دلیل است که آ گرا به جای آب و هوای
مرطوبِ نیم هگرمسیری معمولا آب و هوایی نیمه خشک دارد.
آ گرا همیشه به خاطر غذاهای سبک مغولی و خورا کهای محلی ساده تری که
در کوچه و بازار پیدایشان م یکنید معروف بوده است. توی این شهر حتما باید
مز هی پیتا را بچشید؛ شیرینی مرب عشکلی که با کدو حلوایی، گاب، نارگیل و -
زعفران م یپزند و خیلی ها را عاشق خودش م یکند. آ گرای یها نمکین یا آجیلِ
تند مخصوصی هم دارند که خودشان به آن دالمُت می گویند و خوردنش احتمالا
آتشتان م یزند. ا گر بین ماه های ا کتبر تا مارس به آ گرا سفر م یکنید، یادتان باشد
که گاجَک را هم امتحان کنید که نوعی بیسکویتِ کنجدی تند و تیز است.
توی آ گرا، مغاز ههای زیادی را م یبینید که ظروف و وسایل مرمری یا زیورآلاتِ
سنگ نشان می فروشند. کارهای چرم و قالیچ ههای آ گرا هم معروف هستند و
م یتوانید برای سوغاتی سراغشان بروید. بد نیست سری به سدر بازار، خیابان
فاتح آباد یا دور و بر تاج محل بزنید و غذای خوشمز های هم بخورید. البته موقع
خرید وسایل مرمری باید حواستان باشد که سنگ های دیگر را جای مرمر به شما
نفروشند.
عاوه بر فرودگاه آ گرا، ایستگا ههای اتوبوس ایداق و قلعه ی آ گرا و ۶ ایستگاه را هآهن
شهر هم آن را به دیگر نقاط هند متصل م یکنند. برای رفت و آمد شهری هم
م یتوانید از تا کسی، ریکشاهای موتوری و غیرموتوری، دوچرخه یا اتوبوس های
برقی استفاده کنید.
آ گرا، پس از استقلال هند، مرکز صنایع شیمیایی کشور شد و به همین خاطر
آلودگ یِ هوا و محیط زیست در این شهر مشکل بزرگی است. اما در سال های
اخیر، رشد صنعت گردشگری و افزایش تعداد مسافرانی که برای دیدنِ تاج محل
و فاتح پور سیکری که هر دو در فهرست میراث جهانیِ یونسکو قرار گرفت هاند به
این شهر می آیند، باعث شده است که دولت هند بیشتر برای حل این مشکل
تاش کند.
شهر آ گرا Agra
آ گرا یا به قول خود هندی ها، آ گره خانه ی یکی از مشهورترین بناهای یادبود
جهان است: تاج محلی رؤیایی که درخششی ابدی دارد. آ گرا کنار رودِ زیبای جَمُنا
شکل گرفته است و اوجِ شکوهِ امپراتوریِ مغو لهای هند را در این شهر خواهید
دید. می گویند سلطان سکندر لودی بود که آ گرای امروزی را ساخت و آن را در
اوایل قرن شانزدهم میادی پایتخت خودش کرد. بعد از مرگ او، پسرش ابراهیم
لودی از بابِرشاه، مؤسس سلسل هی گورکانیان هند، شکست خورد و آ گرا پایتختِ
امپراتوریِ مغو ل شد و مغو لها هم، که حالا دست از غارتگری کشیده بودند، این
شهر را پر کردند از شاهکارهای ب ینظیرِ معماری مثل تاج محل.
تاج محل باشکو هترین یادبودی است که برای عشق ساخته اند؛ آرامگاهی
خیر هکننده و بزرگ ترین جاذبه ی گردشگری هند. ا گر دم دم ههای طلوع آفتاب
به تاج محل بروید، آرامشی جادویی را تجربه م یکنید، مخصوصا به این خاطر
که خیلِ گردشگرانِ پرهیاهو حوالی ظهر به تاج محل سرازیر م یشود. غرو بِ تاج
محل هم دیدنی است و حال و هوایی ب ینظیر دارد.
آ گرا را طوری ساخته اند که هیچ مرکز مشخصی ندارد و دیدن یهایش بین چند
بازار بزرگ و در زمین هایی به مساحتِ ۲۰ کیلومتر مربع پرا کنده شده اند. بیشتر
قطارهایی که گذارشان به آ گرا م یافتد به ایستگاه راه آهن کنتنمنت می روند که
در جنوب غربیِ شهر است. پاتوقِ اتوبوس های بی نشهری هم ایستگاه ایداق
است که در شمال ایستگاه را هآهن کنتنمنت قرار گرفته است. البته آ گرا یک
ایستگاه قطار دیگر هم در شمال شهر، درست در شرقِ کیناری بازار، دارد که به
ایستگاه قلعه ی آ گرا معروف است.
آب و هوای آ گرا نیمه خشک است، هرچند گاهی به آب و هوای مرطوب
نیمه گرمسیری هم شبیه م یشود. این شهر زمستا نهایی ملایم و تابستان هایی
خشک و گرم دارد و طوفا نهای موسمی را هم تجربه م یکند. البته طوفا نهای
موسمیِ آ گرا با این که هر سال از راه م یرسند، اما به سختیِ طوفان های موسمی
بقی هی هند نیستند. در واقع، به همین دلیل است که آ گرا به جای آب و هوای
مرطوبِ نیم هگرمسیری معمولا آب و هوایی نیمه خشک دارد.
آ گرا همیشه به خاطر غذاهای سبک مغولی و خورا کهای محلی ساده تری که
در کوچه و بازار پیدایشان م یکنید معروف بوده است. توی این شهر حتما باید
مز هی پیتا را بچشید؛ شیرینی مرب عشکلی که با کدو حلوایی، گاب، نارگیل و -
زعفران م یپزند و خیلی ها را عاشق خودش م یکند. آ گرای یها نمکین یا آجیلِ
تند مخصوصی هم دارند که خودشان به آن دالمُت می گویند و خوردنش احتمالا
آتشتان م یزند. ا گر بین ماه های ا کتبر تا مارس به آ گرا سفر م یکنید، یادتان باشد
که گاجَک را هم امتحان کنید که نوعی بیسکویتِ کنجدی تند و تیز است.
توی آ گرا، مغاز ههای زیادی را م یبینید که ظروف و وسایل مرمری یا زیورآلاتِ
سنگ نشان می فروشند. کارهای چرم و قالیچ ههای آ گرا هم معروف هستند و
م یتوانید برای سوغاتی سراغشان بروید. بد نیست سری به سدر بازار، خیابان
فاتح آباد یا دور و بر تاج محل بزنید و غذای خوشمز های هم بخورید. البته موقع
خرید وسایل مرمری باید حواستان باشد که سنگ های دیگر را جای مرمر به شما
نفروشند.
عاوه بر فرودگاه آ گرا، ایستگا ههای اتوبوس ایداق و قلعه ی آ گرا و ۶ ایستگاه را هآهن
شهر هم آن را به دیگر نقاط هند متصل م یکنند. برای رفت و آمد شهری هم
م یتوانید از تا کسی، ریکشاهای موتوری و غیرموتوری، دوچرخه یا اتوبوس های
برقی استفاده کنید.
آ گرا، پس از استقلال هند، مرکز صنایع شیمیایی کشور شد و به همین خاطر
آلودگ یِ هوا و محیط زیست در این شهر مشکل بزرگی است. اما در سال های
اخیر، رشد صنعت گردشگری و افزایش تعداد مسافرانی که برای دیدنِ تاج محل
و فاتح پور سیکری که هر دو در فهرست میراث جهانیِ یونسکو قرار گرفت هاند به
این شهر می آیند، باعث شده است که دولت هند بیشتر برای حل این مشکل
تاش کند.
دیدنی ها:
- تاج محل
- قلعه ی آ گرا
- آرامگاه ا کبر
- مهتاب باغ
- مسجد جامع

تاریخچه
با این که بیشترِ مردم آ گرا را با شاهکارهای معماریِ باق یمانده از دوره ی مغو لها
م یشناسند، اما این منطقه از ۱۰۰۰ سال پیش از میاد مسکونی بوده است.
می گویند سلطان سکندر لودی بود که آ گرای امروزی را ساخت و آن را در اوایل
قرن شانزدهم میادی پایتخت خودش کرد. اما پس از مرگ او، پسرش ابراهیم
لودی در سال ۱۵۲۶ از بابِرشاه، مؤسس سلسل هی گورکانیان هند، شکست خورد و
آ گرا پایتختِ امپراتوریِ مغو ل شد.
عصر طلاییِ آ گرا از همین زمان شروع شد. هر حا کمی که روی کار م یآمد
ساختما نهای جدید و باشکوهی م یساخت تا توانگریش را به رخ دیگران بکشد و
حا کم بعدی هم سعی م یکرد روی دستِ پیشینیانش بلند شود. بابر، فاتح آ گرا،
اولین باغ ایرانی را که آرا مباغ نام داشت در ساحل رود جَمُنا ساخت و نو هاش ا کبر
هم برج و بارویِ قلع هی آ گرا، یا ا کبرآبادِ آن روزها، را به آسمان رساند و ای ن شهر را
کانونِ دانش، هنر، فرهنگ، تجارت و مذهبِ امپراتوری مغول کرد. او شهر جدیدی
هم در حاشیه ی ا کبرآباد ساخت و اسمش را فات حپور سیکری گذاشت؛ شهری که
آن را به سبکِ اردوگا ههای نظامی مغولی ساخته بودند.
جهانگیر، پسر ا کبر، عاشق گل و گیاه بود و شهر را پر از باغ و بوستان کرد.
شاه جهان، پسر جهانگیر، هم پای معماران بزرگ را به شهر باز کرد و معروف ترین
بنای یادبود هند، یا حتی جهان، را به یاد همسرش، ممتاز محل، در ا کبرآباد
ساخت: تاج محلِ رؤیایی.
ا کبرآباد در دوره ی ا کبرشاه، جهانگیرشاه و شاه جهان پایتخت امپراتوری مغول باقی
ماند، تا این که شا هجهان در اواسط قرن هفدهم پایتختش را به شاه جها نآباد یا
همان دهلی منتقل کرد. اما پسرش، اورن گزیب، علیه پدرش توطئه کرد، او را در
قلعه به زندان انداخت و دوباره پایتخت را به ا کبرآباد برگرداند، هرچند او هم چند
سال بعد اورن گآباد را پایتخت خودش کرد.
بعد از سقوط امپراتوری مغول، ا کبرآباد به دست حا کمانِ سلسل هی ماراتا افتاد و
این حا کمان اسم شهر را به آ گرا تغییر دادند. اما در اوایل قرن نوزدهم میادی،
آ گرا هم به سرزمین های مستعمر هی بریتانیا پیوست. حالا کم کم روزگارِ سختیِ
آ گرا از راه م یرسید. در سال های ۱۸۳۷ و ۱۸۳۸ ، آ گرای یها قحطیِ بزرگی را از سر
گذراندند که هنوز هم قصه ی مصیب تهایش سر زبان مردم شهر است. این شهر
در اواسط قرن نوزدهم هم مرکز قیام هایی علیه استعمار بریتانیا بود، اما این
قیام ها موفق نبودند و آ گرا هم مثل بقی هی هند تا ۱۹۴۷ مستعمر هی بریتانیا
ماند.
آ گرا، پس از استقلال هند، مرکز صنایع شیمیایی کشور شد و به همین خاطر
آلودگ یِ هوا و محیط زیست در این شهر مشکل بزرگی است. اما در سال های
اخیر، رشد صنعت گردشگری و افزایش تعداد مسافرانی که برای دیدنِ تاج محل
و فاتح پور سیکری که هر دو در فهرست میراث جهانیِ یونسکو قرار گرفت هاند به
این شهر می آیند، باعث شده است که دولت هند بیشتر برای حل این مشکل
تاش کند.

 

حمل و نقل
برای رفت و آمد بین شهر و فرودگاه می توانید از تا کسی یا ریکشا )تا کسی س هچرخه(
سه چرخه استفاده کنید که به ترتیب حدود ۲۰۰ و ۱۰۰ روپیه خرج دارند.
ا گر می خواهید با ریکشاهای موتوری یا اتوریکشاها در شهر بگردید، بهتر است به
کیوسکِ شبانه روزیِ اتوریکشا در ایستگاه را هآهن کنتنمنت بروید و با پرداخت ۱۵
روپیه، ۳۰ روپیه یا ۵۰ روپیه به ترتیب یک سواری یک کیلومتریِ کوتاه، سواری
تا سدر بازار و سواری تا تاج گنج را تجربه کنید. اتوریکشاها را م یتوانید برای
گرد شهای چند ساعته در تاج محل، قلعه ی آ گرا یا دیگر دیدنی های شهر هم
کرایه کنید که البته نرخ های متفاوتی دارند. راه دیگرِ گردش در آ گرا ریکشاهای
غیرموتوری هستند که هم ارزان ترند و هم کمتر هوا را آلوده م یکنند.
ا گر دوچرخ هسواری را ترجیح م یدهید، م یتوانید به فروشگاه دوچرخ هی راجا
)ساعت کار: ۸ صبح تا ۸ شب( بروید و با پرداخت روزی ۵۰ روپیه دوچرخه ای کرایه
کنید. با این همه، ما دوچرخ هسواری در آ گرا را پیشنهاد نم یکنیم، چون هوای
گرم و آلوده ی شهر آزارتان خواهد داد.
برای کرایه ی تا کسی می توانید سری به کیوسک شبان هروزیِ تا کسی های
پی شپرداختی در ایستگاه را هآهن کنتنمنت بزنید و با پرداخت هزین ههایی
مشخص به نقاط مختلف شهر بروید.
اتوبوس های برقیِ آ گرا هم از ۶ صبح تا ۷ عصر هر ۱۵ دقیقه یک بار میان دروازه ی
غربی تاج محل و قلعه ی آ گرا رفت و آمد م یکنند و کرایه شان هم فقط ۵ روپیه
است.
آب و هوا
آب و هوای آ گرا نیمه خشک است، هرچند گاهی به آب و هوای مرطوب
نیمه گرمسیری هم شبیه م یشود. این شهر زمستا نهایی ملایم و تابستان هایی
خشک و گرم دارد و طوفا نهای موسمی را هم تجربه م یکند. البته طوفا نهای
موسمیِ آ گرا با این که هر سال از راه م یرسند، اما به سختیِ طوفان های موسمی
بقی هی هند نیستند. در واقع، به همین دلیل است که آ گرا به جای آب و هوای
مرطوبِ نیم هگرمسیری معمولا آب و هوایی نیمه خشک دارد.
مرا کز خرید
توی آ گرا، مغاز ههای زیادی را م یبینید که ظروف و وسایل مرمری یا زیورآلاتِ
سنگ نشان می فروشند. کارهای چرم و قالیچ ههای آ گرا هم معروف هستند و
م یتوانید برای سوغاتی سراغشان بروید. بد نیست سری به سدر بازار، خیابان
فاتح آباد یا دور و بر تاج محل بزنید و غذای خوشمز های هم بخورید. البته موقع
خرید وسایل مرمری باید حواستان باشد که سنگ های دیگر را جای مرمر به شما
نفروشند.
پیشنهاد م یکنیم که به جای کیناری بازارِ شلوغ و فروشند ههای معمولا
بی انصافش به بازار کوچک ترِ جنوب تا جگنج بروید که هم خلو تتر است و هم
ارزان تر. بین ما ههای ا کتبر تا مارس هم، از ۱۰ صبح تا ۱۰ شب، یک کیلومتر دورتر
از دروازه ی شرقیِ تاج محل، بازارچ هی روباز شیلپگرام را پیدا م یکنید که انواع
صنایع دستی و آثار هنری را در آن م یفروشند. برای خرید لباس می توانید به
سابهاش بازار، نزدیک ایستگاه قطار قلع هی آ گرا، بروید و برندهای مشهور را هم در
خیابان ا مجی خواهید دید.

 

جاذبه های تفریحی و گردشگری آ گرا
- تاج محل
تاج محل باشکو هترین یادبودی است که برای عشق ساخته اند؛ آرامگاهی
خیر هکننده و بزرگ ترین جاذبه ی گردشگری هند. ا گر دم دم ههای طلوع آفتاب
به تاج محل بروید، آرامشی جادویی را تجربه م یکنید، مخصوصا به این خاطر
که خیلِ گردشگرانِ پرهیاهو حوالی ظهر به تاج محل سرازیر م یشود. غرو بِ تاج
محل هم دیدنی است و حال و هوایی بی نظیر دارد. ش بهایی هم که قرص ماه
کامل یا تقریبا کامل است، از ساعت ۸ تا ۱۲ شب م یتوانید با تورهای شبانه در
تاج محل گشتی بزنید. البته یادتان باشد که بلیت این تورها را یک روز قبل باید
بخرید.
تاج محل را شا هجهان به یاد همسر دومش، ممتاز محل، ساخت که در ۳۹
سالگی و هنگام زایمان درگذشت. می گویند مرگِ ممتاز محل چنان دلِ شاه
جهان را شکست که موهایش ی کشبه سفید شدند. ساختِ تاج محل را در همان
سالِ مرگ ممتاز محل، یعنی ۱۶۳۱ ، آغاز کردند اما این آرامگاه مجدد تا سال ۱۶۵۳
کامل نشده بود.
شما می توانید از درواز ههای غربی، جنوبی و شرقی وارد تاج محل شوید. همه ی
این درواز هها به حیاط بیرونی باز م یشوند که شوقی جلوخانه نام دارد. یک
دروازه ی ۳۰ متریِ ماسه سنگیِ قرمز شما را از شوقی جلوخانه به ضلع جنوبیِ
ایوانی م یبرد که آی ههای قرآن را روی دیوارش حک کرده اند. در طراحی فضای
سبز تاج محل از الگویِ ایرانیِ چهارباغ استفاده کرد هاند که الگوی محبوبِ
فرمانروایان مغول بوده است. در غرب چهارباغ، موز هی کوچکی هست )بلیت:
۵ روپیه، ساعت کار: شنبه تا پنج شنبه ۹ صبح تا ۵ عصر( که نسخ ههای اصلِ
نقش ههای معماریِ تاج محل و آثار جالب دیگری را نمایش م یدهد.
خود مقبره را روی یک سکوی مرمرین مرتفع در انتهای شمالیِ چهارباغ ساخته اند
و مناره های سفید و بلندی هم در گوشه های این سکو به آسمان رفته اند. در
غربِ مقبره، مسجدی با یک گنبد ماسه سنگیِ قرمز می بینید که هنوز هم از
مه مترین مرا کز تجمع مسلمانانِ آ گراست. در شرق مقبره هم ساختمانِ جواب
را پیدا م یکنید که آن را، برای حفظ تقارن، درست شبیه مسجد ساخته اند و
احتمالا استراحتگاهی برای مسافران بوده است.
ساختمان مقبره از سنگ مرمر سفید است و گل های کنده کاری شده روی
سنگ ها چش مها را خیره می کنند. کلِ این سازه چهار گنبد کوچک دارد که
گنبد پیازی شکلِ مرکزی را در میان گرفته اند؛ گنبدی که یک مناره ی برنجیِ ۱۷
متری دارد. بد نیست بدانید که دو مقبر هی ممتاز محل و شاه جهان که این جا
م یبینید مقبره هایی دروغین هستند و این زن و شوهرِ د لداده را در واقع در
زیرزمین ساختمان دفن کرد هاند.
یادتان باشد که توی تاج محل خیلی چیزها را باید رعایت کنید: همراه داشتنِ
مواد غذایی و نوشیدنی، نوشت افزار، تنبا کو، کبریت، تلفن همراه و سه پایه ی
دوربین در ای نجا قدغن است و عکس گرفتن و فیل مبرداری هم داخل مقبره
ممنوع است.

 

- قلعه ی آ گرا
ا کبر شاه ساختِ این قلعه و کاخِ ماسه سنگی را در سال ۱۵۶۵ شروع کرد و نوه اش
شاه جهان آن را کامل کرد. ا کبر شاه م یخواست این قلعه، که درست سر جایِ
استحکاماتِ قدیمی ترِ راجپوت قرار گرفته است، دژی نظامی باشد، اما شاه جهان
از آن یک کاخ ساخت؛ کاخی که پس از کودتای اورن گزیب به قفس طلاییِ
شا هجهان تبدیل شد. همین اورنگ زیب هم بود که برج و باروی نهاییِ قلعه را
به مجموعه اضافه کرد.
دیوارهای قلعه بیش از ۲۰ متر ارتفاع و حدود ٢.٥ کیلومتر طول دارند و تنها راه
رفتنِ به آن سوی دیوارها گذشتن از دروازه های عظیم قلعه بوده است. درون
مجموعه بیشتر به مارپیچی از ساختمان های متعدد شبیه است که فقط
می توانید از بعضی قسمت هایش بازدید کنید. البته بخش های بزرگی از مجموعه
هم در جریان جن گهای مختلف ویران شده اند.
امروزه تنها راه ورود به مجموعه درواز هی آمار سینگ در جنوب است که طراحی
پیچید هاش مهاجمان را گیج می کرده است. از این جا به دروازه ی دیگری م یرسید
که به حیاطِ دیوان عام باز می شود؛ تالاری ستون دار که محل بار عامِ شاه جهان
بوده است. در شمالِ دیوان عام، مسجدِ مُتی یا مسجد مروارید را م یبینید که
معمولا برای بازدید گردشگران باز نیست، اما در عوض می توانید به مسجد نگینه
در طبق هی بالای قلعه بروید. در تراس مجموعه که به رود و تاج محل مشرف است
هم تخت جهانگیر را پیدا می کنید که تخت پادشاهیِ جهانگیر، پسر ا کبر، بوده
است. حالا ا گر رو به رود بایستید، دیوان خاص را هم در سمت راستتان می بینید.
شیش محل )کاخ آینه(، مُسَمان برج، خاص محل، کاخ جهانگیر، حوض جهانگیر و
مسجد مینا هم از دیگر ساختما نهای دیدنیِ قلعه ی آ گرا هستند.
- آرامگاه ا کبر
این مقبر هی خیر هکنند هی ماس هسنگی و مرمرین را ا کبر، بزر گترین امپراتور مغول،
برای خودش ساخت. دروازه ی ب ینظیرِ بلند دروازه شما را به حیاط وسیع مقبره
می رساند و در هر گوشه ی مقبره هم منار های زیبا از ماس هسنگ را با انگاره های
هندسیِ ب ینظیر م یبینید. خود مقبره در مرکزِ باغی آرام قرار گرفته که هنوز هم
آهوبر هها در آن زندگی می کنند.
آرامگاه در سیکاندرا، در ۱۰ کیلومتریِ شمال غربی قلعه ی آ گرا، قرار گرفته است و
اتوبوس هایی که از این قلعه به ماتورا می روند با ۱۰ روپیه کرایه شما را نیم ساعته
به آرامگاه می رسانند. البته می توانید با ریکشا )تا کسی سه چرخه( یا تا کسی هم
به آرامگاه بیایید.
- مهتاب باغ
این پارک را به سبک با غهای سبک مغولی ساخت هاند و درست روب هروی تاج
محل و در ساحل شمالیِ رود جمنا قرار گرفته است. از این پارک می توانید نمای
پشتیِ تاج محل را هم تماشا کنید، بی این که گرفتار هیاهو و ازدحامِ گردشگران
شوید.
- مسجد جامع
این مسجد زیبای ماس هسنگی را شا هجهان در سال ۱۶۴۸ و به افتخار دختر
محبوبش جها نآرا ساخت. حیاطی بزرگ این مسجد را به ورودیِ اصلی قلعه ی
آ گرا متصل م یکرد، اما خط آهنی که بریتانیای یها در اواسط قرن نوزدهم کشیدند
درست از وسط این حیاط گذشت و اتصال دو مجموعه را قطع کرد. کنار مسجد
جامع هم بازار رنگارنگِ کیناری را می بینید که از شیر مرغ تا جان آدم یزاد را
می توانید در آن پیدا کنید

 

غذا
آ گرا همیشه به خاطر غذاهای سبک مغولی و خورا کهای محلی ساده تری که
در کوچه و بازار پیدایشان م یکنید معروف بوده است. توی این شهر حتما باید
مزه ی پیتا را بچشید؛ شیرینی مرب عشکلی که با کدو حلوایی، گلاب، نارگیل و
زعفران م یپزند و خیلی ها را عاشق خودش م یکند. آ گرای یها نمکین یا آجیلِ
تند مخصوصی هم دارند که خودشان به آن دالمُت می گویند و خوردنش احتمالا
آتشتان م یزند. ا گر بین ماه های ا کتبر تا مارس به آ گرا سفر م یکنید، یادتان باشد
که گاجَک را هم امتحان کنید که نوعی بیسکویتِ کنجدی تند و تیز است.
ا گر دنبال رستورانی ارزان می گردید، بد نیست سری به محله ی تاج گنج بزنید.
رستوران های این محله شاید ساده باشند، اما در عوض م یتوانید موقع غذا
خوردن تاج محل را هم تماشا کنید و با یک تیر دو نشان بزنید. البته توی این
محله باید کمی درباره ی بهداشت وسواس به خرج دهید.
- استاف مِیکِرز
تراس روی بام این رستورانِ محله ی تاج گنج به تاج محل مشرف است و غذاهایش
هم مطمئن هستند.
- رستوران گیاهیِ شانکارا
این جا از معدود رستوران های تاج گنج است که به تاج محل مشرف نیست، اما در
عوض غذاهای گیاهیِ خوشمزه ، آشپزخان های تمیز و محیطی دلنشین دارد.
- یاش کافه
یاش کافه از آن رستوران های همه کاره ی تا جگنج است: ش بها فیلم نمایش
م یدهد، مسافران م یتوانند وسایلشان را این جا امانت بگذارند و از دو شهایش
استفاده کنند و غذاهای خوشمز های هم دارد.
- رستوران شانتی
شانتی رستورانی ساده است، اما غذاهای مناسب و چش مانداز ک منظیرش به تاج
محل ای نجا را به گزین های عالی برای خوردن صبحانه پیش از شروع گردش در
آ گرا تبدیل کرده است.
- لا کشمی ویلاز
این رستوران در سدر بازار قرار گرفته است و غذاهای معروف جنوب هند، مثل
ایدلی یا اوتاپام، را سرو می کند.
- پارک
رستورانی چوبی و محبوب مسافران در سدر بازار که غذاهای هندی، اروپایی و
چینی دارد و بعضی خورا کهای مغولی را هم در آن پیدا می کنید.
- انلی
این رستورانِ خودمانی را با چوب بامبو تزئین کرده اند و بیشتر وق تها پر از مسافر
و توریست است. تابستا نها، انلی از ساعت ۷ شب برنامه ی موسیقی زنده دارد
و پیشنهاد م یکنیم که غذاهای مغولی و تندور یهایش را حتما امتحان کنید.
- اصفهان
با این که رزرو میز در این رستوران کمی سخت است و غذاهایش هم نسبتا
گران، اما این جا طعم بهترین غذاهای شمال هند را خواهید چشید. هنگام رزرو،
می توانید شام ساعت ۷ یا شام ساعت ٩:٣٠ شب را انتخاب کنید.

 

شهر کلکته

شهر کلکته Kolkata
کلکته، مرکز ایالت بنگال غربی و پایتخت پیشین هندوستان است. با ای ن که یک
وقتی این شهر پر جمعیت ترین شهر هند بود، اما این عنوان را هم به همراه
عنوان پایتخت به دهلی نو وا گذار کرد و امروزه، به عنوان شهر پر جن بوجوش
هند شناخته م یشود؛ شهری بزرگ با خیابان های تو در تو، رستورا نها، زندگی
شبانه و دیدن یهایی فریبنده که فرهنگ هند را به خوبی نشان می دهد.
کلکته، آب و هوای گرم و مرطوب دارد. زمستا نهایش معمولاً یک ماه و نیم
بیشتر طول نمی کشد و دمای هوایش به کم تر از ده درج هی سانتی گراد نم یرسد.
گر مترین ماه سال هم، ماه مه با نزدیک چهل درجه حرارت است. تمام فص لها
بنا به سلیقه مسافران خودش را دارد ولی با وجود دمای هوا، تعطیات تابستان
یا ژانویه م یتواند فصل شلوغی برای سفر به کلکته باشد. به هر حال، ا گر عادت
به گرمای زیاد ندارید، با توجه به ای نکه غذاهایی که در هند م یخورید پر از
ادویه و فلفل خواهند بود، نوشیدن آب سالم و لیمو را فراموش نکنید. تجربه ی
غذاهای متفاوت که از عطر و طع مشان نم یتوان چش مپوشی کرد، ممکن است
با عادت های غذایی شما سازگار نباشد و گرمای هوا نیز آن را تشدید کند؛ قبل از
انتخاب زمان سفر به هم هی ای نها خوب فکر کنید.
ا گر با هواپیما به این شهر سفر کرده باشید، اولین میزبان شما فرودگاه بی نالمللی
نتاجی سوباش کلکته خواهد بود که مانند بقیه ی فرودگا ههای شهرهای مطرح
هند، مجهز و مدرن است. فرودگاه حدود بیس تکیلومتر با شهر فاصله دارد و برای
رفت و آمد م یتوانید از تا کسی یا اتوبوس استفاده کنید. یک خط ترن جدید هم
هست که فرودگاه را به مرکز شهر وصل کرده. ا گر تا کس یهای فرودگاه یا داخل
شهر، از تا کسی متر استفاده نمی کردند بهتر است قبل از سوار شدن سر قیمت با
آن ها به توافق برسید. اتوبو سهای کلکته در پنج خط جدا گانه حرکت می کنند و
در صورتی که آدرس دقیقی از مقصد نداشته باشید، بهتر است از راننده راهنمایی
بخواهید. اتوبوس ها کولر و صندل یهای راحتی دارند و از مه مترین وسایل نقلیه
در کلکته شناخته م یشوند. کلکته یکی از متنو عترین را ههای حمل و نقل را
در جهان دارد: خطوط اتوبوس، تا کسی های زردرنگ، قایق هایی که مسافران
را دو طرف رودخانه جابه جا می کنند، متروی کلکته که اولین قطار زیرزمینی
هندوستان بوده، تراموای کلکته که تنها تراموای موجود در هند است، قطارها
که در حومه ی شهر هستند و در آخر ریکشاها، موتورهای س هچرخ هی هندی-
که خیلی تند و تیزند و گاهی کابین بدون درشان با گل و مهره تزیین م یشود.
ریکشاها را در مناطق قدیمی کلکته، یعنی شمال شهر، بیشتر پیدا می کنید.
جنوب کلکته، منطق های جدید و در حال توسعه است که قلب تجاری شهر به
شمار م یآید.
تقریباً اولین چیزی که در تمام شهرهای هندوستان به چشم م یآید، رن گها و
نقش ونگارها هستند؛ از لباس و جواهرات گرفته تا ساختمان ها و تزئینات خیابان.
همه جا پر از رنگ است. حالا تصور کنید زمان فستیوال ها، کلکته چه ظاهری
پیدا می کند. مثاً دورگا پوجا یک جشن آیینی هندی است که یک بار اول
تابستان و یک بار اول زمستان برگزار می شود. به مناسبت این جشن در خیابان ها
چادرهای رنگی برپا م یکنند، مراسم رقص و پرستش دارند و عود و رنگ های
مقدس به یکدیگر می پاشند و در یک کلام شهر پر از رنگ م یشود.
یکی از مه مترین بناهای کلکته، کاخ تماشایی ویکتوریاست که به سبک معماری
ایتالیایی و به یاد پرنسس زیبای هندی، راجا، ساخته شده. کاخ ویکتوریا در
امتداد خیابان جور جگیت، میان پارکی زیبا قرار گرفته و به غیر از توریس تها، مردم
محلی نیز برای گشت و گذار به این جا می آیند.
حالا که تا نزدیکی کاخ ویکتوریا آمد هاید، بد نیست پیاد هروی در خیابان چورینگی
را هم تجربه کنید. خیابانی سرسبز با نورپرداز یهای تماشایی که به قلعه ی عظیم
و تسخیرناپذیر انگلستان ختم م یشود. قلعه هنوز هم تحت حفاظت های شدید
امنیتی است و تنها با مجوزهای خاص می توان از آن بازدید کرد. تقریباً بیشتر
دیدنی های کلکته در همین خیابان چورینگی جمع شد هاند؛ موز هی هند یها که
در سال ١٨٧٧ به سبک معماری ایتالیایی ساخته شده، مجموعه ای از دیدنی های
عجیب و غریب از هند و حتی جاهای دیگر جهان را در خودش جا داده. اطراف
منطق هی فور تویلیلم، در نزدیکی همین خیابان، رستوران های بسیاری را می
توان پیدا کرد. با ای نکه ک متر پیش م یآید کسی در هند، هوس غذای چینی
کرده باشد، ولی تعداد رستورا نهای بی نالمللی در این شهر کم نیست. در کل
بیشتر توریس تها سعی م یکنند در همین دور و بر خیابان چورینگی اقامت داشته
باشند. این منطقه هت لهای خوبی هم دارد که شاید در زمان تعطیات قیمت
بالاتری داشته باشند ولی خیا لتان را از بابت رفت و آمد و مسیرهای شلوغ راحت
می کنند؛ البته هتل های خیابان سادر هم به خاطر قیم تهای مقرون به صرفهو دسترسی آسان به وسایل نقلیه ی عمومی طرفدارهای خودشان را دارند.
یکی دیگر از مناطق پر رفت و آمد کلکته که برای توریست ها هم خیلی
دوست داشتنی است، باغ های ب یبی دی است؛ اطراف این باغ چند تایی مرکز
خرید، سینما و مسجد قدیمی تیپو سلطان قرار گرفته. در قسمت جنوبی این
منطقه، محله ی چینی ها واقع شده. با این که چینی ها دیگر زیاد به کلکته
مهاجرت نم یکنند، ولی هنوز بازار و دو تا معبد رنگارنگ چینی در این شهر باقی
مانده اند. در میان بازار شلوغ چینی ها، کلیسای ارامنه با نمای سفید رنگش که
اوایل قرن هجده ساخته شده، آرام ایستاده است.
اطراف باغ ب یب یدی، چشم هی آبی وجود دارد که در قدیم آب کلکته را تامین
م یکرده و به همین خاطر مردم شهر آن ناحیه را میدان مخزن م ینامند. در این
ناحیه ساختما نهای مستعمراتی زیادی با معمار یهای متفاوت وجود دارند.
گاهی از عمر ساختمان نزدیک به سیصد سال م یگذرد، اما هنوز هم مردم یا
بخش های دولتی در آن اقامت دارند.
کلکته یکی از مهم ترین مرا کز تجاری صنایع دستی هند است. مثاً لوازم چرمی و
چوبی با کنده کاری ها یا زر یدوزی های منحصربه فردی که گاهی داستانی از یک
شعر را روایت م یکند. به خاطر ارزش هنری و یگان ه بودن این آثار در جهان شاید
در مرا کز خرید بزرگ مثل متروپولیس )نزدیک هایلند پارک( و متروپازا )نزدیک
سفارت انگلستان( قیم تهای خیلی بالایی داشته باشند، ولی ا کثر آ نها را در
بازارهای محلی مثل بازار کیدرپور با قیمت های پایین تری م یتوان خرید. معمولاً
انتخاب بین بدلیجات، لباس ها، عودها و ادویه های هندی سخت است، ولی به
هر حال همه ی مسافران وسوسه می شوند تکه ی کوچکی از این همه رنگ و بو را
توی چمدا نهایشان جا دهند.
ا گر در کلکته وقت بیشتری داشتید:
رودخانه ی مقدس هوگلی را از یاد نبرید؛ مخصوصاً ا گر در زمان فستیوال پوجا در
کلکته بودید. در ایام جشن، بت ها و مجسمه های هندی را داخل این رودخانه
می اندازند و معتقدند روح مقدس آن ها برای همیشه در این رودخانه باقی
می ماند.
تاریخچه
کلکته پایتخت ایالت بنگال غربی و از شهرهای مهم کشور هند است. تا چند
سال پیش از این هم پرجمعی تترین شهر این کشور به شمار می رفت، اما در
حال حاضر دهلی نو و بمبئی از آن پرجمعیت ترند. از سال ۱۷۷۲ تا ۱۹۱۱ کلکته
پایتخت هندوستان بود و پس از آن این عنوان به دهلی نو اختصاص یافت. کلکته
فستیوال روزانه ی انسان هاست و بیشتر هنرمندان و نا مآوران هندی قرن نوزدهم
و بیستم، از این شهر بود هاند. هرچند که هنوز هم محل ههای قدیمی و پرجمعیت
کلکته حفظ شد هاند، اما بازارها و ساختما نهای مدرنی که به تازگی ساخته
شد هاند، چهر هی دیگری به شهر داد هاند، به طوری که سراغ برخی از بهترین
رستورا نها و مرکزخریدهای هند را باید در ای نجا گرفت. کلکته، شهری است که از
سفر به آن پشیمان نخواهید شد.
در اساطیر هندو آمده که شیوا، ایزد آفریننده و نگهدارنده ی دنیا، از دیدن جنازه ی
ساتی، تازه عروس خود، آ نقدر ناراحت م یشود که تصمیم م یگیرد به تلافی این
اتفاق، دنیا را ویران کند. ویشنو، ایزد ایزدان جلوی شیوا را می گیرد، اما باعث
م یشود بدت ساتی به ٥١ تکه تقسیم شود. این تکه های خو نآلود در سراسر هند
پخش م یشوند و حکایت است که یکی از انگشتانش در کلکته افتاده و به جایش
معبد مقدسی ساخت هاند.

 

حمل و نقل
- مترو
با این که متروی کلکته، اولین سیستم متروی زیرزمینی هند است، اما تا به امروز
هم تنها یک خط دارد که شمال شهر را به جنوب آن وصل م یکند. قطارها با این
که معمولاً شلو غاند، اما اغلب تمیزند و سر وقت م یآیند و م یروند.
- تا کسی
کلکته را نمی شود بدون تا کسی های زرد رنگی که در خیابا نهایش م یچرخند،
تصور کرد! تا کسی در کلکته هم راحت گیر می آید، هم ارزان است و هم رانند هها
بیشتر وق تها از روی تا کس یمتر کرایه را حساب می کنند. معمولاً شب ها و در
مسیرهای خارج از شهر، کرایه ها را کمی بیشتر حساب م یکنند، اما این هم
بستگی به استعداد چان هزنی شما دارد.
- تراموا
تراموای کلکته، تنها تراموای هند و قدیمی ترین تراموای برقی باقی مانده در
آسیاست. با این تراموا دیگر در بخشی از مناطق شهر رفت و آمد ندارد، با این
حال باز هم در بعضی مناطق، یکی از مهم ترین وسیله های جاب هجا شدن اهالی
کلکته است.
- اتوبوس
سیستم بزرگ اتوبو سهای کلکته، ارزا نترین راه رفت و آمد در این شهر است، هر
چند که راح تترین آن ها نیست. اتوبوس هایی که آ گهی های بنگالی یا انگلیسی
روی تمامشان نوشته شده، خیابا نهای کلکته را رنگارنگ کرده اند. رانند هها،
معمولاً مسیرشان را برای تمام عابران پیاده فریاد می زنند و کافی است کسی
اشار های کند تا برایش توقف کنند.
- اتو ریکشا
اتو ریکشا، اتوموبیل کوچک س هچرخه ای است که گنجایش چهار نفر مسافر را
دارد و کرایه ی مسیرهایش مشخص است. اتو ریکشاها در جاهای مختلفی از شهر
ایستگاه دارند.
- ریکشا
کلکته تنها کلا نشهر دنیاست که هنوز هم ریکشاهایی که انسان آ نها را م یکشد،
یکی از وسایل حمل و نقل معمول است.
آب و هوا
کلکته آب و هوای گرمسیری دارد و گاهی مرطوب است و گاهی خشک. تابستان ها
هوا گرم و طوب است و دما معمولاً کمتر از ٣٠ درجه ی سانتی گراد؛ اما در فصل
خشک که م یشود ماه مه و ژوئن، دما گاهی تا ٤٠ درجه هم می رسد. زمستان
کلکته، در نهایت دو ماه تا دو ماه و نیم بیشتر طول نم یکشد و دمای هوایش بین
٩ تا ١١ درج هی سانت یگراد است.
مرا کز خرید
کلکته از مرا کز مهم فروش صنایع دستی در شرق هند است. مجسم ههای سفالی
اس بهای بانکورا، ساری و مصنوعات چرمی، بهترین صنایع دستی این شهرند.
پیشنهاد سفر
- در دو روز
از شمال میدَن شروع کنید و در ناحی هی ب یبی دی باغ گشتی بزنید. از اداره ی
توریسم وست بنگال اجازه نام هی بازدید از کاخ مرمر را بگیرید و به سمت چایناتاون
)شهر چین یها( حرکت کنید. در پارک سنت غذایی سبک با یک قهوه سفارش
دهید و تا موز هی هندی قدمی بزنید. شب را با تماشای یکی از تئاترهای سالن
ویکتوریا بگذرانید.
روز دوم را با تماشای بازار گل رنگارنگ ملک قات شروع کنید و به بلورمات و
دا کش ینسوار سری بزنید. در راه برگشت به شهر هم به بازدید از کاخ مرمر بروید.
بعدازظهر، زمان خوبی برای تماشای برنام های فرهنگی در ناندان کمپلکس است.

 

جشنواره ها و رويدادها
- همایش موسیقی دووِر لِین
یکی از باارزش ترین جشنوار ههای موسیقی کلاسیک هند است که استادانی از
سرتاسر جهان در آن شرکت می کنند. در سا لهای اخیر، این جشنواره بین بیست
و سوم تا بیست و ششم ژانویه در پارک ساروار رابیندرا در نازرول مانچا برگزار
می شود.
- بوآملا کلکته
بزر گترین نمایشگاه کتاب آسیاست که از سال ١٩٧٥ به این طرف، هر سال در
آخرین چهارشنبه ی ماه ژانویه شروع به کار م یکند و از مه مترین نمایشگاه های
کتاب جهان هم هست. هر ساله در این نمایشگاه نویسندگان مهمی چون
گونترگراس و ریچارد داوسن هم به عنوان نویسند هی مهمان شرکت دارند. این
نمایشگاه، معروف است به این که بیش از یک میلیون کتاب نو و دست دوم را
یک جا برای علاقمندان به فروش گذاشته.
- دورگا پوجا
جشنواره ی دورگا پوجا که از مه مترین جشنوار ههای کلکته است، معمولاً در
هفته ی اول ماه ا کتبر برگزار م یشود. این جشنواره، مربوط به پیروان مذهب
هندوست و به مناسبت پیروزی دورگا، ایزدبانوی اساطیری بر ماهیشاسورا، ایزد شر
و بدی به راه م یافتد. مردم هند طی این جشنواره، مجسم هی ده اله هی تزیین
شده از دورگا را به مدت پنج روز و برای احترام، در دسته های زیبا نمایش م یدهند
و بعد، در میان آوازها و آتش بازی، آ نها را در رودخان هی هوگلی م یاندازند.
- لا کشمی پوجا
در ماه ا کتبر، جشنوار هی مهمی برای عبادت لا کشمی، الهه ی ثروت، صلح و
موفقیت برگزار می شود و مردم می توانند طی این دوران، الهه ی بخت و اقبال
را به خان هی خود ببرند. چند روز پیش از برگزاری این جشن، مغاز ههای کلکته
را به زیبایی تزئین می کنند و مجسمه های برزگ و کوچک لا کشمی را به فروش
می رسانند.
- فستیوال فیلم کلکته
فستیوال فیلم کلکته هر سال از دهم تا هفدهم نوامبر برگزار می شود و بزرگ ترین
و مه مترین واقع هی سینمایی هند است. طی مدت این فستیوال، فیلم های
بین المللی و هندی به نمایش گذاشته می شوند و جلسات نقد و بررسی هم برای
آن ها برگزار می شود.
- جشنواره ی ملی تئاتر کودکان
جشنواره ی تئاتر کودکان، هر ساله توسط گروهی برگزار می شود که بیش از بیست
سال تجربه ی کار برای بچ هها را دارند. موضوع تئاترهای این جشنواره را از سرتاسر
هند انتخاب م یکنند و هدفشان، بالا بردن سطح فرهنگ جامعه است.
- جشنواره ی ملی تئاتر
در تقویم رویدادهای مربوط به تئاتر هند، این فستیوال از بقیه اهمیت بیشتری
دارد. کلکته مرکز تئاتر هند است و این فستیوال را هم گروه ناندیکار برگزار می کند
که اعضایش، از پرانرژ یترین و بااستعدادتری نهای این رشته هستند.

 

جاذبه های تفریحی و گردشگری کلکته
- بنای یادبود ویکتوریا
این قصر عظیم و باشکوه، یکی از زیباترین بناهای هند است. ساختمان زیبای آن
با معماری بی نظیر و گنبدهای مرمر یاش، در پارک زیبایی قرار گرفته و م یگویند
تاج محلی به سبک اروپای یهاست. ساخت این بنای یادبود در سال ١٩٠١ شروع
شده و بیست سال طول کشیده است.
- موز هی هندی
موز هی اصلی کلکته، مکانی پر افتخار از تاریخ این شهر است. آثار این موزه، هر
کدام به تنهایی جاذبه ای دیدنی محسوب می شوند. از ابراز برنزی رفته تا اسکلت
فیل و آثار شیشه و چوب، تاریخ مردمان کلکته را از زمان باستان تا کنون به
نمایش گذاشته اند.
- گورستان خیابان پارک
خیابان پارک، امروزه یکی از مه مترین خیابان های تجاری کلکته است، اما در
سال ١٧٦٠ که این ساخته شد، تنها راهی بود برای رسیدن به گورستان تازه
تاسیس خیابان پارک. امروزه این قبرستان، مکان بسیار زیبا و سا کتی است با
قبرهای مربوط به دوران پادشاهی هند.
- آرامگاه مادر ترزا
مقبر هی بزرگ و زیبای مادر ترزا در خان هی خیریه ی مادر واقع شده. در خانه،
موزه ی کوچکی ساخته اند که برخی لوازم شخصی مادر ترزا را به نمایش گذاشته
است. طبقه ی بالای این خا&

کلیه حقوق این سایت متعلق به Avesta Parvaz می باشد.©